ذهن جنایت سریالی پرونده شناسایی میانسال

ذهن: جنایت سریالی پرونده شناسایی میانسال میانسالی استان گیلان قاتل سریالی

گت بلاگز اخبار پزشکی ماموگرافی بعد از ۴۰ سالگی ریسک سرطان سینه را کم کردن می دهد

به گفته محققان، شروع غربالگری هر سال سرطان سینه از ۴۰ سالگی به کم کردن فوت ناشی از بیماری تا ۴۰ درصد کمک می کند .

ماموگرافی بعد از ۴۰ سالگی ریسک سرطان سینه را کم کردن می دهد

ماموگرافی بعد از ۴۰ سالگی ریسک سرطان سینه را کم کردن می دهد

عبارات مهم : محققان

به گفته محققان، شروع غربالگری هر سال سرطان سینه از ۴۰ سالگی به کم کردن فوت ناشی از بیماری تا ۴۰ درصد کمک می کند .

به گزارش مهر، الیزابت کاگان آرلو، سرپرست تیم تحقیق در بیمارستان پروتستان نیویورک، در این باره می گوید: «اگر زنان هر سال از ۴۰ سالگی شروع به ماموگرافی کنند، در بلندمدت تاثیر چشمگیری خواهد داشت لیکن در اینصورت زنان کمتر از سرطان سینه خواهند مُرد.»

ماموگرافی بعد از ۴۰ سالگی ریسک سرطان سینه را کم کردن می دهد

در این مطالعه محققان، تعداد فوت و میرهایی که ممکن است در نتیجه غربالگری ماموگرافی قابل پیشگیری باشد را مقایسه کردند.

آنها جهت برآورد تاثیرات احتمالی سه طرح از مدل کامپیوتری استفاده کردند: شروع غربالگری هر سال از ۴۰ سالگی، غربالگری هر سال در سن ۴۵ تا ۵۴ سال و سپس غربالگری هر دوسال یکبار در سنین ۵۵ تا ۷۹ سال، و غربالگری دوساله در سنین ۵۰ تا ۷۴ سال.

به گفته محققان، شروع غربالگری هر سال سرطان سینه از ۴۰ سالگی به کم کردن فوت ناشی از بیماری تا ۴۰ درصد کمک می کند .

یافته های این پژوهش نشان داد توصیه به شروع غربالگری هر سال در سن ۴۰ سالگی باعث کم کردن بیشترین فوت و میر ناشی از سرطان سینه می شود که میزان کم کردن آن تقریبا ۴۰ درصد هست، در صورتی که در مورد دو حالت غرباگری دیگر، میزان کم کردن فوت و میر ۲۳ تا ۳۱ درصد بود.

یافته ها می توانند راهنمای ارزشمندی جهت زنان و پزشکان ارزش در مورد گزینش شیوه غربالگری مناسب باشد.

واژه های کلیدی: محققان | سرطان سینه | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs